Geluidseisen


"Burenruzie ontstaat heel vaak door geluidsoverlast! Iedere voetstap is hoorbaar! "

Daarom zijn de laatste jaren door de overheid de eisen voor nieuwe woningen op het gebied van geluidseisen aangescherpt! Wanneer u een houten vloer, parket, tapis, multiplank, of laminaat vloer wilt leggen in uw appartement moet u op de geluidsnormen letten. De bestaande betonvloer moet aan de eisen in het bouwbesluit voldoen. Vervolgens stelt de vereniging van eigenaren (VVE) vaak ook nog aanvullende eisen. Deze eisen zijn vrij door de VVE op te stellen. Met andere woorden; de eisen kunnen door de VVE zo streng of niet streng worden gemaakt naar eigen inzicht. Geluidsoverlast houten vloerenDaarnaast wilt u uw eigen voetstappen ook niet heel duidelijk horen! Wat u niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet is natuurlijk de basis regel. Echter heel vaak weten mensen niet dat er geluid overlast is. Kaart het liever direct en op een redelijke manier aan, dan dat u heel gefrustreerd naar de buren vliegt.

De meest gekozen eis door de VVE is de welbekende 10db eis. Met deze eis wordt heel vaak bedoelt dat de houten vloer of laminaat vloer een ondervloer moet hebben die de geluidsdoorgifte naar beneden met 10 db reduceert!
Wij hebben voor dit soort eisen altijd een oplossing. Er zijn vele mogelijkheden die toegepast kunnen worden om er voor te zorgen dat u voldoet aan de eisen. Oude appartementen complexen hebben vaak geen voorschriften. U bent dan ook nergens aan gebonden, behalve de redelijkheid en billijkheid, normale fatsoensnormen dus.
 

Geluidseisen voor (harde)vloeren in appartementen

Er worden ieder jaar weer nieuwe appartementen complexen opgeleverd. Een appartement is prachtig zolang de buren rekening met elkaar houden. Een veel voorkomende klacht is geluidsoverlast van de buren. Zeker in een appartement is de kans groot op geluidsoverlast. De bouwbedrijven doen hun uiterste best om dit probleem te minimaliseren. Echter, de techniek is reeds nog niet zover ontwikkeld of is nog veel te duur om dit probleem bij de kiem te smoren. De situatie zou ideaal zijn als het gemaakte geluid het betreffende appartement niet zou verlaten. Dit is echter niet de praktijk op dit moment (2010). Daarom zullen buren rekening met elkaar moeten houden.
Een verstandige keuze is het opstellen van een regeling voor geluidsoverlast. Geluidsoverlast kan op vele manieren gemaakt worden. 1 daarvan is de doorgifte van loopgeluid op de vloer. Loopgeluid zal over het algemeen ontstaan op harde vloeren zoals laminaat, parket, plankenvloeren, multiplanken, marmoleum, vinyl.
 Bij keuze van een vloerbedekking in het appartement is het daarom belangrijk een aantal aspecten met betrekking tot de vloergeluidisolatie in de gaten te houden.
 

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Een Vereniging van Eigenaren doet er verstandig aan duidelijk aan te geven in haar reglement aan welke grenswaarden een vloerbedekking moet voldoen en volgens welke normen deze grenswaarden zijn vastgesteld.
De verkoop van hardevloeren zoals plankenvloeren, tapis, parket, laminaat, marmoleum en vinyl is de laatste 15 jaren in flink gegroeid. Met deze groei nam echter ook de noodzaak tot geluidsisolatie toe. Een probleem is echter dat een goede regelgeving ontbreekt. In het Bouwbesluit zijn wel eisen opgenomen met betrekking tot de vloerconstructie. Zo moet de isolatie-index van contactgeluid (Ico) voldoen aan een minimale index van 0 dB (decibel). Deze eis geldt voor kale beton vloeren, dus zonder vloerbedekking. Voor vloeren met vloerbedekking bestaat geen officiële regelgeving. Door het ontbreken van een officiële regelgeving zijn er nog steeds Verenigingen van Eigenaren (VvE) die in hun huishoudelijk reglement onduidelijke eisen stellen aan de geluidwerende kwaliteit van de te kiezen vloerbedekking.
Toch kan een VvE heel gemakkelijk helderheid scheppen en zo een houvast bieden voor haar bewoners bij de keuze van een vloerafwerking. Geef duidelijk aan, aan welke grenswaarden een vloerbedekking moet voldoen en volgens welke normen deze grenswaarden zijn vastgesteld.
 

Minimale grenswaarden

Omdat officiële regelgeving ontbreekt, heeft de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) zelf een minimale grenswaarde vastgesteld. Bij een Ico (contactgeluidindex) van +10 dB is volgens de NSG sprake van een acceptabele contactgeluidisolatie, mits de vloerconstructie voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Op advies van het NSG nemen de meeste VvE's deze grenswaarde over in hun woonreglementen. De rechter hanteert heel vaak deze 10 db norm.
Hierbij is het belangrijk te weten dat de decibel een logaritmische eenheid is. Dit betekent dat de Ico-waarde van een vloerbedekking niet gelijk is aan de som van de twee afzonderlijke Ico-waarden van de ondervloer en bovenvloer. De grenswaarde van de NSG heeft dan ook betrekking op de complete vloerbedekking, inclusief ondervloer en/of folie. Het is niet mogelijk eenvoudigweg de reducerende werking van de bestaande vloer en afwerkingvloer op te tellen.
Via een zogenaamde hamermachine is de Ico-waarde van een vloerbedekking te bepalen. Overigens geschied deze beoordeling wel via uniforme normen. De Nederlandse normen NEN-5077 en NEN-5079 en de Europese varianten NEN-EN-ISO-717 en NEN-EN-ISO-140 beschrijven de methoden om de grootheden van contactgeluidisolatie te bepalen. In Nederland zijn enkele organisaties, waaronder TNO, geëquipeerd om volgens bovenstaande normen beoordelingen van vloerbedekking te verrichten.
 

In de Praktijk

Bij de aanschaf van een vloerbedekking is het van essentieel belang na te gaan volgens welke normen het product op contactgeluidisolatie getest is. Beoordelingen volgens buitenlandse normen die overigens prima kunnen zijn, zoals DIN en ISO, leveren andere uitkomsten op dan beoordelingen volgens de normen uit de vorige alinea. Overigens kunnen deze normen omgerekend worden naar NEN-normen, maar dan moeten alle exacte test- en omgevingsspecificaties bekend zijn.
Een bewoner van een appartement moet contractueel voldoen aan de eisen van een VvE. Wil een VvE duidelijkheid scheppen, dan neemt zij in de meeste gevallen de grenswaarden van de NSG over. Echter sommige gaan een stap verder en eisen een Ico-waarde van +12 dB of zelfs +15 dB. In deze laatste twee gevallen zijn de bewoners beperkt in hun keuze voor het soort vloerbedekking. Tapijt is een zachte vloerbedekking en zal in de meeste gevallen gemakkelijk voldoen aan de gestelde geluidseisen, zeker in combinatie met ondertapijt. Hoogpolig tapijt kan zelfs in waarden resulteren die boven de +20 dB komen.
 

Harde vloerbedekking in uw Appartement?

Voor harde vloerbedekking ligt de zaak iets anders. Wie het ervoor over heeft om een zwevende afwerk te installeren, zal zonder moeite aan de gestelde woningeisen kunnen voldoen.  Wij gaan uit van een traditionele bouw.

Eist de VvE via het reglement een Ico van +10 dB dan levert de keuze voor een harde vloer nog steeds geen problemen op. Voor iedere harde vloer bestaat tegenwoordig een ondervloer die, getest volgens NEN-normen, in combinatie met de harde vloer een Ico-waarde van +10 dB geeft. Bovendien betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de hele vloerconstructie in dikte sterk toeneemt. Veel ondervloermaterialen zijn slechts enkele millimeters dik.

Als een VvE een Ico-waarde eist die hoger ligt dan +10 dB, dan is de keuze van de bewoners beperkt. Wil een bewoner een harde vloer in zijn appartement, dan zijn er nauwelijks materialen op de markt die voldoen aan deze eisen. Als de vloerconstructie zelf, dus de kale vloer, een hogere isolatiewaarde heeft dan 0 dB, dan kan wellicht met de installatie van een harde vloer aan de geluidseisen worden voldaan.

Heeft u een zwevende betondekvloer dan is de situatie heel anders. Als deze zwevende dekvloer +5db is en u bent verplicht om te voldoen aan de +10db norm dan is dit geen eenvoudige opgave. De beste keus is een zwevende afwerkvloer. Een stevige tussenvloer zal noodzakelijk zijn. De zwevende betonvloer kan ook +10db worden opgeleverd, dat vereenvoudigd de zaak.
 

Aanscherping

Door de toenemende geluidsoverlast van buren dringt de Nederlandse Stichting Geluidhinder bij de Nederlandse overheid aan op verdergaande aanscherping van de geluidswering van woningen. Met name ook gezien de groeiende belangstelling voor de aanschaf van een harde vloerbedekking.
Verenigingen van Eigenaren kunnen eisen stellen waaraan bewoners absoluut moeten voldoen. In het vaststellen van deze eisen zijn zij echter geheel vrij. Geluid is nu eenmaal niet eenvoudigweg uit te drukken in een aantal decibellen in sommige situaties is dat wel mogelijk, zoals de eisen aan dekvloeren. Geluid is dan ook bovenal een gedrags- en gevoelskwestie. In gezonde harmonie zullen bewoners onderling afspraken moeten maken om elkaar zo min mogelijk tot (geluid)last te zijn. Voor VvE?s is het belangrijk duidelijk omschreven grenswaarden op te nemen in hun reglement. De bewoners weten dan welke mogelijkheden hem of haar ter beschikking staan. Het voorkomt problemen en vermindert wellicht de overlast.
 

Meer informatie

Dit artikel kwam mede tot stand dankzij informatie van Saffier International BV (leverancier van geluidsisolerende ondervloerplaten), de Nederlandse Stichting Geluidhinder, TNO en het Ministerie van VROM. Veel informatie over het voorkomen en terugdringen van geluidhinder in woningen wordt verstrekt door de Nederlandse Stichting Geluidhinder. De NSG heeft naast tal van brochures over burenlawaai (o.a. de publicatie ?Geluidshinder Lopen?) een lijst met ondervloeren die voldoen aan de eis van +10 dB of hoger. Deze is aan te vragen bij de NSG in Delft, telefoon 015-2562723. Voor informatie op Internet: www.nsg.nl 
Een voorbeeld van ondervloeren die worden gebruikt zijn de volgende;
• Redupax
• Accoustimaxx
• Silentsound
• Parketfelt
• PPC Spemi Rood
• Vlasfelt
• Soundex
• Duofelt
• Parquetfelt
• Kombifloor
• Decosount
• Quick&Quiet
• Soundlayer
• Silencio
• Solido
• Calado
• Szenario
• Thermosound (voor op vloerverwarming)
• Thermoplus (voor op vloerverwarming)
• Parketman
• Soundkiller
• Parpax
• Ts Floor
• Elastilon
• Alufoam
• Procell
• Cocofloor
• Rubber
Voor ieder situatie en voor iedere wens van de klant is er heel vaak een hele goede oplossing mogelijk.